Skip to main content

Algemene Voorwaarden Diervoederindustrie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door een producent van of handelaar in diervoeders, premixen en kalvermelk, lid van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie te Rotterdam, hierna “het lid” genoemd. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van het lid en door derden die door het lid zijn ingeschakeld. Algemene voorwaarden van afnemers worden door het lid niet aanvaard.

2. Indien het lid door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor het lid. Het lid is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan het niet kunnen leveren als gevolg van extreme weersomstandigheden waardoor vervoer over de weg tijdelijk onmogelijk is, brand in de productiefaciliteiten of het niet kunnen leveren van specifieke zaken als gevolg van marktomstandigheden, zoals schaarste.

3. Bij levering op kosten van het lid is het geleverde voor rekening en risico van afnemer vanaf het moment van lossen. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het lid is gerechtigd in delen te leveren.

4.a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door het lid is uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan het lid schriftelijk mededeling doen.
b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan het lid worden medegedeeld.
c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat het lid naar behoren heeft gepresteerd.
d. Afwijkingen en verschillen van geleverde zaken die vallen binnen een volgens de handelsgebruiken redelijke productie- of gewichtstolerantie dan wel volgens verkeersopvattingen eigen zijn aan natuurproducten gelden niet als tekortkomingen.

5. Betaling aan het lid dient te geschieden uiterlijk voor of op de op de factuur vermelde vervaldatum, zonder verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op het door het lid opgegeven bankrekeningnummer. Indien het volledige bedrag niet uiterlijk op de vervaldag is betaald, is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is afnemer over de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd en is afnemer verplicht alle ter incasso te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

6. Het lid behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van het lid ter zake van geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of het lid op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft het lid de bevoegdheid het door hem geleverde als zijn eigendom terug te vragen.

7. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met het lid schade ontstaan, dan geldt het volgende:
a. Indien de schade het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, het door afnemer onjuist en/of onvolledig aanleveren van informatie en/of het gebruiken van zaken of diensten in strijd met de door het lid gegeven voorschriften en adviezen, is het lid voor die schade niet aansprakelijk.
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door het lid dan wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 45.000,– (vijfenveertigduizend Euro).

8. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van het lid ter zake van gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.

9. Op alle overeenkomsten met het lid is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van het lid is bevoegd van geschillen kennis te nemen.